AIDA reference image
An fáth atá le AIDA

Alzheimer patients Interaction through Digital and Arts

Tá mórán ceisteanna fíorthábhachtacha ag baint leis na seirbhísí atá ar fáil do dhaoine breacaosta a bhfuil galar Alzheimer orthu agus dá dteaghlaigh agus dá gcúramóirí agus is minic a bhíonn siad uaigneach agus scoite amach agus an cás níos measa fós de bharr shrianta Covid-19. Ba cheart go gcuirfeadh an tsochaí ar a gcumas maireachtáil i bpobail atá fáilteach, ionchuimsitheach agus ómósach trí ghníomhaíochtaí a chur chun cinn a d'fhéadfadh na constaicí a chuireann cosc orthu páirt a ghlacadh sa saol sóisialta a bhaint. Tugann AIDA aghaidh ar na príomhinniúlachtaí a theastaíonn ó na gairmithe atá i gceist chun oibriú i gcomhar agus bogadh i dtreo modheolaíocht oibríochtúil chomhchoiteann a chruthú.

Cén fáth AIDA?
Achoimre

An Méid a Dhéanaimid

Spriocanna

Feidhmiú

Torthaí a bhFuiltear ag Súil Leo

Results

What we delivered

Modheolaíocht AIDA

Tástáil phíolótach

Mozilla Hubs AIDA

COMHPHÁIRTITHE

Buail le Comhpháirtithe an Tionscadail

Fondazione Patrizio Paoletti - RINED

An Iodáil

Comhordaitheoir an tionscadail. Tá an Institiúid Taighde don Néareolaíocht, don Oideachas agus don Teagasc (RINED) mar chuid den Fondazione Patrizio Paoletti (FPP), fondúireacht Iodálach atá cláraithe sa Chlár Náisiúnta Taighde ag an Aireacht Oideachais, Ollscoile agus Taighde (MIUR). Tá sé mar phríomhchuspóir ag RINED agus ag FPP go ginearálta, múnlaí nua eolais theoiriciúil agus phraiticiúil a indibhidiúlú, ar múnlaí iad a chuireann sláinte agus folláine chognaíoch, choirp, shíceolaíoch agus mhothúchánach chun cinn ó aois an pháiste go dtí an tseanaois.

CRHACK LAB Foligno 4D

An Iodáil

Cruthaíodh CRHACK LAB Foligno 4D chun cuidiú le daoine óga a bheith tugtha don smaointeoireacht nuálach agus cultúr comhfhiosach, praiticiúil, digiteach a fhorbairt, á nochtadh roimh ré do na teicneolaíochtaí is forásaí chun iad a ullmhú do na poist nua a bheidh ag teacht chun cinn sna deich mbliana seo amach romhainn.

Innovation Frontiers

An Ghréig

Cuideachta nuálach don taighde i dteicneolaíocht an oideachais is ea Innovation Frontiers IKE agus saineolas aici maidir le heispéiris foghlama atá oideachasúil, tarraingteach agus siamsúil agus a chuimsíonn nuálaíocht, cruthaitheacht agus cluichiú chun sreabhadh a fheabhsú d'fhoghlaimeoirí, bunaithe san Aithin, an Ghréig.

Oifig na nOibreacha Poiblí

Éire

Tugann Seirbhísí Oidhreachta Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) aire do 780 de na láithreáin oidhreachta is tábhachtaí in Éirinn, lena n-áirítear séadchomharthaí náisiúnta, agus páirceanna, gairdíní agus foirgnimh stairiúla. Tugann ár bhfoireann de shaineolaithe tiomnaithe aire do na foirgnimh, na tírdhreacha agus na bailiúcháin a chuirtear de churam orainn agus cuirimid ar fáil do bhreis agus 12 mhilliún cuairteoir iad gach bliain chun foghlaim uathu agus taitneamh a bhaint astu.

Alzheimer na Bulgáire

An Bhulgáir

Eagraíocht neamhbhrabúis ar son leas an phobail (ENR) is ea Cumann Alzheimer na Bulgáire. Is é ár misean ná na meonta, na polasaithe agus na cleachtais maidir le daoine a bhfuil néaltrú orthu agus a gcuid cúramóirí sa Bhulgáir a athrú chun a gcaighdeán saoil a fheabhsú.

Spomincica - Alzheimer na Slóivéine

An Slóivéin

Eagraíocht neamhrialtais is ea Spominčica - Alzheimer na Slóivéine (1997) a bhfuil stádas aige mar eagraíocht dhaonnúil, atá dírithe ar chúnamh agus ar thacaíocht a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu agus dá gcuid cúramóirí, ag cur daoine ar an eolas agus ag nascadh páirtithe leasmhara ábhartha i réimse an néaltraithe. Trínár gcuid gníomhaíochtaí, táimid ag díriú ar na riachtanais atá sa réimse sin inár sochaí a shásamh, agus na riachtanais sin ag fás, go háirithe ina measc siúd atá ag maireachtáil le néaltrú agus muid ag díriú freisin ar riachtanais a gcuid teaghlach.

Común Viborg

An Danmhairg

Músaem staire cultúrtha atá freagrach as seandálaíocht agus as nua-stair i mbardas Viborg is ea Músaem Viborg. Is le Bardas Viborg Músaem Viborg agus is é a reáchtálann é. Déanann Músaem Viborg gníomhaíochtaí scaipthe i gCeathrú na hArdeaglaise agus ag láithreáin oidhreachta cultúrtha eile i mBardas Viborg agus chomh maith leis sin reáchtálann sé ionaid chuairteoirí Sráidbhaile Iarannaoise Hvolris, Na Cúig Halder agus E Bindstouw

COMHPHÁIRTITHE GAOLMHARA

Oibrímid Leo

Ba Cheart go mBeadh a Fhios Agat

Cad is Alzheimer ann?

Is é galar Alzheimer an cineál néaltraithe is coitianta
Níl aon leigheas ar ghalar Alzheimer
Ní próiseas nádúrtha a bhaineann le dul in aois é galar Alzheimer
Braitheann an luas ag a dtagann an galar chun cinn go mór ar cháilíocht an chúraim agus na tacaíochta

Conas is féidir leis an Teicneolaíocht Dhigiteach agus leis an Ealaín cabhrú?

Tugann an ealaín deis don duine a bhfuil néaltrú air nó uirthi, agus ní hamháin néaltrú, athstruchtúrú a dhéanamh ar a bhail nó ar a bail agus cabhraíonn sí chun an fholláine ginearálta a fheabhsú agus mar thoradh air sin caighdeán na beatha a fheabhsú dó nó di.
Baineann luach sainiúil leis an ealaín agus leis an gcultúr chun gníomhaíochtaí cognaíocha a fhorbairt agus chun dianchaidreamh sóisialta a chothú agus chun an duine an mhúnlú sa chiall is leithne.
Acmhainn den scoth is ea an teicneolaíocht dhigiteach do dhaoine atá lag agus faoi mhíchumas. Soláthraíonn sí fuinneog ar an saol dóibh agus cuidíonn sí leo an t-uaigneas agus an scoiteacht a chomhrac.
Tá an teicneolaíocht dhigiteach ar cheann de na réitigh chun léirmhíniú a dhéanamh ar ghalar Alzheimer sa tsochaí chomhaimseartha.
TEAGMHÁIL

Déan teagmháil

Uimhir an chomhaontaithe: Nr 2021-1-IT02-KA220-ADU-000027077

The Erasmus+ Program

Maoiníodh an tionscadal seo le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach. Is iad tuairimí an údair agus iad sin amháin atá léirithe ar an suíomh gréasáin seo agus ní féidir a bhreithniú an Coimisiún a bheith freagrach as úsáid ar bith a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá ann.

© artzheimer.eu. All Rights Reserved. Designed by CRHACK LAB F4D